top of page

 מ י   א נ ח נ ו ?

חניכי ג׳ - ח׳

חניכים בכיתות ג׳ - ט׳ מפוצלים לגדודים לפי שכבות גיל ולומדים ערכים כגון עבודת צוות, אחריות ומנהיגות תוך כדי השתתפות בפעילות חוויתית ומשחקים אותם מעבירים מדריכים מהשכבה הבוגרת. כל הפעילויות המעוברות לחניכים מטרתם לחשוף/ולחבר את החניכים לתרבות הישראלית ולישראל דרך פעילויות חברתיות העוסקות בנושאים חברתיים.

 

השבט

שבט חרמון נמנה יחד עם עוד 25 שבטים של הנהגת צבר של צפון אמריקה וישראל הפועל בטורונטו קנדה, ומשמש זרוע של הנהגת הצופים העבריים בצפון אמריקה.

מטרת שבט חרמון היא פיתוח זהות ישראלית אותנטית תוך פעילויות חינוכיות של הכרת ואהבת ישראל. 

השבט התחיל פעילות בשנת 2005 וכיום מונה מעל 150 חניכים.

 

פעילות השבט מתקיימת בימי ראשון

שעות פעילות השבט: 3:40pm-5:30pm (חניכי כיתות ג׳-ט׳)

שכבה בוגרת: 2pm-6pm (י '- י'ב)

הפעילויות מועברות רק בעברית ולכן עברית בסיסית היא חובה

השבט
חניכי ג-ח

'חניכי ט

שנת ט' היא השנה האחרונה של החניכים לפני כניסתם לשכבה הבוגרת.

את שנה זו הגדוד מעביר במתכונת של קורס בו לומדים תכנים חשובים של אחריות, מנהיגות, והדרכה ובנוסף, חניכי ט' עוברים מספר סמינרים המתקיימים בסוף השבוע שמכינים אותם להיות מנהיגים בשבט.

במשך השנה יש לגדוד הזדמנויות להוביל אירועים בשבט ולעבוד עם חניכים יותר צעירים.

במחנה אביב, הטתניקים כותבים ומעבירים פעולה לגדוד אחר בשבט, כדי לתת להם הזדמנות מלאה ליישם את מה שלמדו במשך השנה.

בסוף השנה החניכים בגדוד יבקשו תפקידים בהם מעוניינים לשנה הבאה כשהם בשכב״ג (שכבה בוגרת) המרכז הבוגר, מרכז צעיר ובהמלצת מדריכי ט'ישבצו אותם לפי צורכי השבט, היכולת שלהם כמנהיגים, ובחירתם בתפקיד מסוים.

חניכי ט

'השכב״ג: י' - יב

השכבה הבוגרת (שכב״ג) מורכבת מבני נוער בכיתות י׳ - י‘'ב האחראים להעברת כל פעולות התוכן לחניכים. 

הפעילות בשכב״ג נותנת הזדמנות למדריכים ולפעילים לקבל כלים לחיים ולהפוך אותם  להיות מנהיגים, עבודה בצוות, יכולת לנהל קבוצה, עמידה בזמנים, עבודה עם ילדים צעירים, קשב יכולת להתמודד ולפתור בעיות,קבלת האחר וערך החברות.

 

בשכבה הבוגרת מספר תפקידים:

תחת המרכז הבוגר המרכזים הצעירים, המדריכים והפעילים עובדים ביחד ולחוד בכדי לקיים בפעילות בכל שבוע לחניכים.

המדריכים מתכננים ומעבירים את פעולות שבועיות לחניכים. כל נושאי ההדרכה מועברים דרך הנהגת צבר.

השכב"ג והפעילים מתכננים ארועים מיוחדים כגון פורימון וסדר פסח וכמו כן אחראי צופיות, מחסן, מדיה, ועוד. 

השתתפות בצופים (שכבה בוגרת) מקנה השלמת שעות התנדבות קהילתית הדרושה לסיום התיכון.

שכבג
bottom of page