top of page

 שבט חרמון 

 שבט חרמון הינו חלק מהנהגת "צבר" של תנועת הצופים העבריים, שבמסגרתה פועלים 24 שבטים בקהילות ישראליות בכל ארצות הברית וקנדה. הארגון הציב לעצמו כיעד מרכזי את חיזוק הקשרים בין מדינת ישראל ויהודי צפון אמריקה ומקדם את הקשר של הנוער לישראל באמצעות /הקניית ערכים של עבודת צוות, סובלנות, עזרה הדדית וכבוד לאחר

.תנועת הצופים,א-פוליטית, ואינה מזוהה עם כל מפלגה או זרם דתי

הפעילות בשבט, המהווה מסגרת חברתית בשפה העברית, שבה נוער מדריך נוער, מעודדת, בין היתר, פיתוח מנהיגות, מעורבות חברתית, ערכי דמוקרטיה וקשר למדינת ישראל. זו היא אחת ההזדמנויות היחידות הקיימות לילדים ובני נוער באיזור להיות חלק ממסגרת מאורגנת בשפה העברית ולחוות את הקשר לזהות הישראלית שלהם בדרך בלתי אמצעית וחווייתית עם בני גילם

התוכנית השנתית בנוייה על "המסע בצופים" שהיא תכנית ההדרכה של תנועת הצופים. על-פי תנועת הצופים, "המסע בצופים" הוא התהליך החינוכי שעובר חניך מכיתה ד' ועד לכיתה י"ב, או סך כל המסעות השכבתיים אותם עובר חניך בשנותיו בצופים. הפעילויות השבועיות מועברות לפי שכבות גיל, באמצעות משחק, דיונים, פרוייקטים תוך שיבטיים ובין שיבטיים, ימי צופה, מחנות עם לינה, טקסים ייעודיים, ציון חגי ישראל, מוזיקה, פעילויות ספורט, והכל תוך שמירה על חוויה חיובית, המאתגרת ומדרבנת את הילדים והנוער לחשיבה ולפיתוח קשרים חברתיים

bottom of page