top of page

 שבט חרמון 

 שבט חרמון הינו חלק מהנהגת "צבר" של תנועת הצופים העבריים, שבמסגרתה פועלים 24 שבטים בקהילות ישראליות בכל ארצות הברית וקנדה. הארגון הציב לעצמו כיעד מרכזי את חיזוק הקשרים בין מדינת ישראל ויהודי צפון אמריקה ומקדם את הקשר של הנוער לישראל באמצעות /הקניית ערכים של עבודת צוות, סובלנות, עזרה הדדית וכבוד לאחר

.תנועת הצופים,א-פוליטית, ואינה מזוהה עם כל מפלגה או זרם דתי

הפעילות בשבט, המהווה מסגרת חברתית בשפה העברית, שבה נוער מדריך נוער, מעודדת, בין היתר, פיתוח מנהיגות, מעורבות חברתית, ערכי דמוקרטיה וקשר למדינת ישראל. זו היא אחת ההזדמנויות היחידות הקיימות לילדים ובני נוער באיזור להיות חלק ממסגרת מאורגנת בשפה העברית ולחוות את הקשר לזהות הישראלית שלהם בדרך בלתי אמצעית וחווייתית עם בני גילם

 הפעילויות השבועיות מועברות לפי שכבות גיל, באמצעות משחק, דיונים, פרוייקטים תוך שיבטיים ובין שיבטיים, ימי צופה, מחנות עם לינה, טקסים ייעודיים, מוזיקה,ציון חגי ישראל, פעילויות ספורט, והכל תוך שמירה על חוויה חיובית, המאתגרת ומדרבנת את הילדים והנוער לחשיבה ולפיתוח קשרים חברתיים,

Tzofim, is a youth movement for Israeli, Hebrew speaking children in North America. The youth led movement has operated 20 ‘Shvatim’(chapters) since the late 1970’s. Shevet Hermon, the local Israeli Scouts chapter was founded in 2004 by parents and youth volunteering in the Israeli community in Toronto.  The local Tzofim organization offers the youth a social structure, enriched with interactive scouting activities of Jewish Israeli flavour for the children and the youth of the Canadian Jewish Hebrew Speaking community. This enhances the sense of belonging to the Jewish general community, gets these young people actively involved in the community and prepares them to become future community leaders.  Weekly activities are planned and executed by high school children leading kids grades 3-9, all held in Hebrew.

    מידות הצופה 

  הצופה דברו אמת

הצופה נאמן לעמו, למדינתו ולשפתו

הצופה חבר מועיל בחברה, אוהב עבודה ועוזר לזולת

הצופה רע לכל אדם ואח לכל צופה
הצופה אדיב

הצופה אוהב את החי והצומח ומגן עליו

הצופה איש משמעת

הצופה אינו נופל ברוחו ובצר לו מצטחק

הצופה חסכן

הצופה טהור בדיבורו ובמעשיו

המסע בצופים הוא יותר מתכנית הדרכה, הוא התפיסה החינוכית של תנועת הצופים שנותנת מענה לצרכים רבים ומגוונים. בבסיס המסע בצופים עומדים שלושת עקרונות החינוך הצופי: קבוצה קטנה, טבע ואתגר.

במסע בצופים החניך.ה קודם כל מתפתח.ת כצופה וזאת באמצעות למידה בהתנסות, חוויות בטבע, פיתוח תחושת מסוגלות ועמידה באתגרים. כמו כן החניכים.ות מגבשים.ות עמדות דרך שאילת שאלות, מחשבה, עיסוק בדילמות והפנמת ערכים. כל חניך וחניכה חווים.ות תהליך חינוכי המשכי, רב שנתי, מתפתח ועשיר מכיתה ג' ועד יב

:חווית המסע היא

מגוונת – כל פעולה נראית אחרת

מותאמת – כל קבוצה והמסע שלה

מעודכנת – נכונה לתקופה לזמן ולמקום

מתפתחת – חוויה המשכית ומצטברת

מאפשרת – בחירה, שינוי, ותגובה למציאות

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page