top of page

תוכנית תשלומים בפריסה מקסימאלית

השנה יצאנו עם יוזמה חדשה כדי לאפשר פריסה מקסימלית של תשלומים במשך השנה.

במסגרת התוכנית ניתן לשלם את דמי הרישום השנתיים וכל המחנות בפריסה ל- 10 תשלומים שווים.
אם חניך לא יוצא למחנה מסיבה כלשהי, מחיר המחנה, כפי שמפורט בהמשך יוחזר לכרטיס האשראי לאחר החזרה מהמחנה.

התוכנית נבנתה על מחירי המחנות משנה שעברה לכן יש סיכוי שתדרשו להשלים את ההפרש למחיר המחנות השנה בזמן ההרשמה למחנה. זכרו שמחירי המחנות מבוססים על המחירים שהנהגת צבר קובעת בתאריך מאוחר יותר בשנה.

מחירי המחנות לצורך חישוב המחיר:

סמינר פתיחה לשכב"ג $140

מחנה חורף לכיתות ג' עד ט' $248

מחנה חורף לשכב"ג $210

מחנה ט' $920

מחנה שכב"ג $1,195

מחנה אביב לכיתות ג' עד ט' $620

מחנה אביב לשכב"ג $570

התוכנית מוצעת לנרשמים עד ה- 15 באוגוסט.

שכבות ג' - ח'

המחיר לכל השנה כולל מחנות הינו $1,550 בעשרה תשלומים שווים של $155.00 כל אחד.
המחיר כולל דמי הרשמה שנתיים, מחנה חורף ומחנה אביב.

שכבה ט'

המחיר לכל השנה כולל מחנות הינו $2,475 בעשרה תשלומים שווים של $247.50 כל אחד.

המחיר כולל דמי הרשמה שנתיים, מחנה חורף, מחנה ט' ומחנה אביב.

שכב"ג

המחיר לכל השנה כולל מחנות הינו $2,800 בעשרה תשלומים שווים של $280.00 כל אחד.

המחיר כולל דמי הרשמה שנתיים, סמינר פתיחה, מחנה חורף, מחנה שכב"ג ומחנה אביב.

bottom of page